حضور

من، یک صدا به هزاران زبان، حضور خواهم داشت

بلند، مثل غرش طوفان حضور خواهم داشت

صدایِ آبِ روانِ مرا که منجمد سازی

در یک هزار بیت دختر دهقان حضور خواهم داشت

به مشت خویش اگر بشکنی دهان مرا

درون نغمه مرغان حضور خواهم داشت

اگر که بمب بریزی به روی مکتب من

قلم به دست روی خیابان حضور خواهم داشت

تو پاره پاره کن تن من را، به دار بکش

درون قلب هزاران حضور خواهم داشت