با من برقص

با من برقص

تا که زمین سبزتر شود

باران شود، شگوفه شود،

شاید، تمام وجود من و تو تر شود.

با من برقص

تا که سیر ببینم ترا

خورشید تابد و اندوه دربدر شود.

با من برقص

جرئت من کم شده در عشق.

می لرزم و نگاه دلزده ام

خم شده در عشق.

نزدیکتر بیا

بیا، که هوا گرم تر شود.

شاید، دلم بخیزد و بیدارتر شود.

شاید، که غیرتی کنم و عاشقت شوم.

شاید، زمان گم شدن من به سر شود.

با من برقص

شاید که شاید من بیشتر شود.