چرا می ترسی؟

.می دانم وحشت داری

وقتی مغرور و بلند می ایستم،

وقتی حرف می زنم،

عصبانی می شوی،

تهمت می زنی،

و تکفیر می کنی

چون می ترسی.

اما چرا؟

من زنم و تو مرد.

هر دو اینجا جا داریم.

.من نیامده ام جای تو را بگیرم

فقط می خواهم جای خودم را پس بگیرم.

صدای خودم را دوباره بگیرم.

بدن خودم را دوباره صاحب شوم.

بدون ترس روی دو پای خودم بایستم.

ایستادن من

افتادن تو نیست.

 چرا می ترسی؟