سنگ

چنگ مزن بر مویم/ سنگ مزن بر برویم/ می توانم باز بخیزم/ این وطن را با تو سازم، من!