همیشه بی بی مهرو

 بي بي مهرو و نامزادش، عزيز افغان، دو تن از افغان هایی بودند که در سال 1840 ميلادي در جنگ دوم افغان انگليس در دفاع از مردم و کشور شان جان هايشان را از دست دادند و توانستند که نام شان را در صفوف قهرمانان کشور درج کنند.
وزارت معارف افغانستان نام «مکتب نسوان بی بی مهرو» را، که زن قابل افتخار و شجاعی از تاریخ مملکت ما است، بدون در نظر داشت اهمیت تاریخ آن، «به مکتب پوهاند عبدالقیوم وردک» تغییر داده است.
این حرکت باعث حذف کردن بخشی از نام و تاریخ زنان افغانستان می شود. این حرکت باعث می شود که در یک مکتب دخترانه، دختران به جای آموختن در مورد یک زنِ شجاع که می تواند الگوی شان باشد، تحت نام مردی درس بخوانند که نامش برای اکثریت مردم ناآشنا است. این حرکت یک بی احترامی است به شهادت بی بی مهرو برای این مملکت.
ما می خواهیم در مقابل این حرکت وزارت معارف افغانستان همه ما عکس خود را به عکسی تبدیل کنیم که همیشه نام بی بی مهرو در ذهن مردم باقی بماند و در فیس بوک های خود یک خط را برای یک ساعت بنویسیم «برای ما نام مکتب بی بی مهرو تغییر نکرده است.»
ما می خواهیم این حرکت ما باعث شود که مطبوعات افغانستان به این موضوع توجه کند و بر علیه این اقدام تبعیض آمیز وزارت معارف بالای این وزارت فشار وارد نماید.
بیایید کاری کنیم که یک زن قهرمان که جان خودش را برای این مملکت از دست داد فراموش نشود!