همزیستی

افغانستان خانه همه ما، زنان و مردان افغان، هست. بیایید به هم احترام کنیم، همدیگر را بپذیریم و همزیستی را از نو بیاموزیم تا این خانه را دوباره بسازیم. چشمان ما را باز کنیم و به هم به دیده اعتماد و برابری بنگریم تا قدمی برداشته باشیم برای صلح. «بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم.»

۵۱٪

از هر ده دختر افغان، فقط یکی از مکتب فارغ می شود. اگر ما به همه این دختران فرصت آموزش را فراهم کنیم، پنجاه فیصد مردم ما باسواد می شوند و بهتر می توانند به بازسازی جامعه ما کمک کنند. خشونت علیه کودکان در خانه ها، استفاده از مواد مخدر میان زنان، و مرگ و میر مادران به مراتب کاهش می یابند. پس چرا جلو ۵۱٪ را می گیریم؟ چرا مردم هر منطقه برای ساختن مکاتب در مناطق خود نمی کوشند؟ به این خاطر که همه منتظرند کار را کسی دیگر برایشان کند. انتظار دیگر بس است! حق نداریم یک نسل دیگر را بسوزانیم.