همهء ما را به یکباره بکشید

یک بار دیگر یک زن بدون محمکه، بدون شاهد، بدون قاضی، بدون قانون کشته شد. من مطمینم که تعداد زیادی از مردم ما خود این زن را ملامت خواهند کرد، اما دین ما امر نموده که در صورت تهمت زنا حداقل چهار شاهد عادل باید به چشم خود زنا را دیده باشند، یک محکمه به یک نوعی وجود داشته باشد و محکوم حق حرف زدن را داشته باشد. هیچ کدام این شرایط پوره نشد و یک انسان به کام مرگ رفت. از کجا معلوم که این زن مورد تجاوز قرار نگرفته باشد؟ اگر این زن گناهکار باشد هم تنها شاید زنا نکرده باشد. اگر طرفدار قانون اساسی نیستید، براساس قوانین اسلامی مرد هم باید جزا ببیند. اما نی، زورِ بی قانونی به مردان نمی رسد. مرد آزاد است و زن بدون محکمه کشته می شود. به جای اینکه ما را تنها تنها و جدا جدا به بهانه های مختلف بکشید، بیایید همه زنان را به یکباره بکشید که بی غم شوید و ما همیشه در ترس و وحشت زندگی نکنیم.