از موفقیت های اعتراضات مدنی بر علیه کشتار دسته جمعی هزاره ها، خصوصا از مشارکت فعال زنان، بسیار خوشحالم. این اعتراضات برای همه فعالینی که می کوشند برای ساختن افغانستانی برابر و آزاد کار کنند، نویدبخشند. قوت فراوان برایتان آرزو دارم.