خوشبختی های کوچک

با دختر ماما و دختر خاله ام قوروت و پسته‌ی وطنی می خورم. از این جمع های دخترانه، آموختن در باره وضعیت لیلیه‌ی دخترانه‌ی مزارشریف، خندیدن در مورد چیز های ساده، صحبت های بی پیرایه و دوستی های بی مقصد لذت می برم و می کوشم حداقل امروز به اخبار و سیاست و بی عدالتی ها در مقابل زنان فکر نکنم… شادی های کوچک افغانستان من.