طبیعت؟

آیا در تاریخ بشر، گاهی اتفاق افتاده که مستبد زورگویی اش بر مظلوم را غیر طبیعی بداند؟

– جان ستورد مل، مقالۀ «استبداد بر زنان»